English帮助网站地图
首页 > 发布/会见 > 新闻发布 > 2012年10月30日
 

新闻发布 2012年10月30日

2012年第二季度及上半年累计海外产量统计

    2012年第二季度海外产量因所有地区本土生产均增加,达到4,087,695辆,为上年同期的147.5%。
    2012年度上半年(2012/1-2012/6)因所有地区本土生产均增加,达到8,235,833辆,为上年同期的127.0%。


■2012年第二季度实绩(单位:辆)

2012年4-6月

 2011年4-6月

较上年同期(%)

亚洲

2,221,292

1,614,505

137.6

中东

0

0

欧洲

375,231

313,412

119.7

  欧盟

346,646

291,868

118.8

北美

1,106,910

538,768

205.5

  美国

860,245

433,990

198.2

中南美

298,329

235,756

126.5

非洲

61,424

48,454

126.8

大洋洲

24,509

21,003

116.7

合 计

4,087,695

2,771,898

147.5


■2012年上半年实绩(单位:辆)

2012年1-6月

2011年1-6月

较上年同期(%)

亚洲

4,410,827

3,698,160

119.3

中东

0

0

欧洲

792,279

698,595

113.4

  欧盟

733,032

644,518

113.7

北美

2,248,428

1,433,505

156.8

  美国

1,752,476

1,131,077

154.9

中南美

604,894

499,782

121.0

非洲

130,239

110,183

118.2

大洋洲

49,166

46,241

106.3

合 计

8,235,833

6,486,466

127.0

 

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. English